Stamax s.r.o. Žilina

Strešné doplnky

Pre bezproblémové užívanie strechy, je nutné zabezpečiť jej odvetranie. Ideálne odvetranie zabezpečíte pomocou komínového efektu, pričom vzduch prúdi od odkvapovej hrany ku hrebeňu strechy.

Medzi najdôležitejšie prvky strešného plášťa okrem samotnej strešnej krytiny patria:

- Ochranná vetracia mriežka - ide o prvok, ktorý zabezpečuje, aby sa vzduchovou medzerou, vytvorenou kontralatami, nedostalo do strešného plášťa nežiaduce vtáctvo atď., pričom vzduchová medzera ostáva difúzne otvorená prostredníctvom otvorov mriežky.

- Ochranný vetrací hrebeň – ide o prvok, ktorý zabezpečuje, aby sa vzduchovou medzerou, vytvorenou profilom krytiny, nedostalo do strešného plášťa nežiaduce vtáctvo atď.

- Odkvapová lišta pod fóliu – Ide o prvok, ktorý zabezpečuje odvod kondenzu z vysokodifúznej fólie mimo strešného plášťa, prostredníctvom čoho sa docieli predĺženie životnosti fólie, ktorá pri vysunutí mimo strešného plášťa nie je UV stabilná; predlženie životnosti poddašia (tatranského profilu).

- Vysokodifúzna fólia – viac v sekcií o strešných doplnkoch – Difúzne fólie

- Pásky pod kontralaty – ide o prvok, ktorý izoluje klince v kontralatách, ktoré prechádzajú strešnou fóliu, pásky pod kontralaty je nevyhnutné použiť pokiaľ strešná fólia zabezpečuje dočasné zastrešenie.

- Odkvapová lišta pod krytinu – ide o prvok, ktorý zabezpečuje odvod vody zo strešnej krytiny do odkvapového systému, zároveň zabraňuje zatekaniu vody do poddašia a strešného systému pri silnom dažde a vetre.

- Tesnenie nárožia a hrebeňa – ide o prvok, ktorý zabezpečuje odvetranie strechy a zároveň cez vzduchovú medzeru nedostalo do strešného plášťa nežiaduce vtáctvo a nečistota, pričom vzduchová medzera ostáva difúzne otvorená.

 

Pri zatepľovaní je nevyhnutné dbať taktiež o správnu skladbu plášťa, kde sa nesmie v prvom rade zabudnúť na správne prevetrávanie, difúznosť a parotesnosť.

- Parozábrana (parotesná fólia) – ide o prvok, ktorý je veľmi dôležitý pre správny systém zateplenia a odvádzania pary.

- Parozábrany sa používajú na zamedzenie prestupov a kondenzácii vodných pár v skladbe strešného plášťa. Parozábrana sa umiestňuje z vnútornej strany tepelnej izolácie. Pre správne fungovanie parozábrany je nevyhnutné oddeliť tepelnú izoláciu     od miestnosti úplne parotesne a to za pomoci pások a presne špecifikovaných tmelov.

- Parozábrany s reflexnou hliníkovou vrstvou (alternatíva ku klasickej parozábrane) sa používajú do stien stropov, podláh a v skladbe strešného plášťa smerom z interiéru, kde bránia prieniku vodných pár do izolácie a strešného plášťa a zaisťuje odrážanie sálavého tepla späť do interiéru. Parotesná fólia s hliníkovou vrstvou sa inštaluje vo vodorovnom smere medzi tepelnú izoláciu a vnútorný obklad miestnosti. Medzi fóliou a vnútorným obkladom miestnosti je potrebné zachovať prevetrávaciu medzeru cca 2 cm.

- Tepelná izolácia – správne funguje iba ak nie je vystavovaná negatívnym vplyvom vody, pary, vetra. Tepelnú izoláciu je možné použiť z vnútornej strany parozábrany, avšak len do 20% hrúbky vonkajšej tepelnej izolácie.

- Poistná hydroizolácia = vysokodifúzna fólia (zabraňuje prechodu vody, kondenzu do tepelnej izolácie a zároveň je difúzna pre prípadne dovetranie tepelnej izolácie), viac v sekcií o strešných doplnkoch - Difúzne fólie

Partneri